Är du redan kund hos Wikinggruppen? Missa inte våra moduler och kopplingar

Tilläggsvillkor – WGR Frakt

Tilläggsvillkor – WGR Frakt
WGR DATA AB, 556731-9602, (”Wikinggruppen”) tillhandahåller frakttjänster via Internet på webbplatsen www.wikinggruppen.se (”WGR Frakt”) för företag och andra organisationer samt deras personal. Wikinggruppens kund (“Butik”) är en juridisk person eller en enskild näringsidkare som genom att ansluta sig till WGR Frakt enligt punkt 2 nedan slutit ett avtal med Wikinggruppen om användande av WGR Frakt. 

Användare av WGR Frakt (”Användare”) är en anställd, eller annan person som Kund godkänt som Användare av Tjänsten och som Kunden tilldelat access till Tjänsten. Varje Kund blir automatiskt administratör för den första registrerade användaren (”Admin”).

Frakt tillhandahålls av underleverantörer (“Speditör”) till Wikinggruppen.

Speciella villkor för WGR frakt
I tillägg till allmänna villkor ska följande gälla. 
a) WGR kan komma att dela kundinformation med tredje part leverantörer (t ex speditörer som DHL och Budbee) i syfte att registrera och förbereda Butiken för WGR Frakt. 
b) Butiken åtar sig alltid att följa de allmänna villkoren för vald Speditör.
Länkar:

DHLhttps://www.dhl.com/se-sv/home/vara-divisioner/frakt/kundservice/anvandbara-nedladdningar.html
Budbeehttp://wikinggruppen.se/innehall/uploads/2020/01/tand-budbee.pdf
c) WGR köper in frakttjänsten från anslutna speditörer i bulk. Då WGR står för support, kreditrisk samt nödvändig systemutveckling sker ett procentuellt påslag för att täcka dessa kostnader. Aktuella priser återfinns i Butikadmin under WGR Frakt eller via kontakt med Wikinggruppen.
d) WGR Frakts priser kan komma att ändras från tid till tid beroende på t ex ökade kostnader hos Speditören. 

Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor tillämpas mellan Wikinggruppen och Butiken och Användare samt i tillämpliga fall Kunden/Användare emellan eller mellan Kunden/Användare och Speditör.

1. Wikinggruppens allmänna ansvar
a) WGR Frakt erbjuder fraktrelaterade produkter och tjänster till förmånliga villkor. Specifika Speditörs villkor kan dock enbart erbjudas så länge aktuell Speditör eller Butik är knuten till WGR Frakt. 
b) Wikinggruppen fakturerar för alla transporter bokade via, eller med hjälp av, WGR Frakt. 
c) Betalningsvillkor 20 dagar för kreditgodkända kunder. 
d) Kundtjänst kopplat till WGR Frakt och underliggande speditörer hanteras av Wikinggruppen. 
e) Wikinggruppen är ansvarig för frakten inom ramen för de Speditörs specifika allmänna villkoren. (se Speciella villkor för WGR frakt, b) ovan)

2. Butikens allmänna ansvar
a) Butiken och Användare förbinder sig att följa Wikinggruppens vid var tid gällande instruktioner för användande av Tjänsten. 
b) Butiken har möjlighet att tilldela Användare behörighet att använda funktioner för WGR Frakt som innebär att Butiken är betalningsansvarig och på andra sätt är ansvarig som part för åtgärder som Användaren vidtar (”Behörighet”).
c) Butiken är ansvarig för, och bunden av, samtliga avtal och eventuella andra rättshandlingar som ingås respektive avges via WGR Frakt med användande av Kundens lösenord eller med användande av lösenord som tillhör Användare med Behörighet.
d) Vid utebliven eller försenad betalning för WGR Frakt tillkommer förseningsavgifter. Vid återkommande förseningar kan Butikens fraktavtal samt e-handelsplattform inaktiveras i avvaktan på betalning. 

3. Ansvar
Om en part inte uppfyller sina skyldigheter enligt detta avtal, har den andra parten rätt att kräva skadestånd. När det gäller nyttjandet av WGR Frakt måste Butiken fullständigt ersätta Wikinggruppen för böter, påföljder eller andra fordringar som ställts av Speditör som en följd av omständigheter som utgör ett brott mot detta avtal.