Partnervillkor

Villkor

Genom att delta i Wikinggruppens partnerprogram accepterar du detta avtal. Avtalet är bindande mellan dig, som partner (definierad under avsnitt 1) ​​och WGR Data AB (”WGR”). WGR förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra avtalet. Vid eventuella förändringar kommer partnerna då att informeras om detta via e-post.

Definitioner

TJÄNST
Tjänsten som avses och kan förmedlas av partner är WGRs e-handelsplattform WGR Direct

LEVERANTÖR
WGR Data AB (org.nr 556731-9602) är leverantör, även känd och benämd som WGR eller Wikinggruppen.

PARTNER
Partner är de företag som har godkänt villkoren i partnerprogrammet samt godkänts av WGR och därmed ingår i WGRs Partnerprogram. Partner kan därefter marknadsföra och sälja Wikinggruppens e-handelsplattform WGR Direct till slutkunder.

PARTER
WGR och Partner kallas gemensamt som parterna.

AVTAL
Avtalet mellan Partner och WGR är de villkor som accepterats av partnern, liksom annan skriftlig information som tillhandahålls på Wikinggruppen.se, Partnerprogrammets webbplatser och via e-post.

KUND
Med kunden förstås alla fysiska såväl juridiska personer (företag) som har ingått avtal om användning av tjänsten WGR Direct som tillhandahålls av WGR.

HÄNVISAD KUND
Hänvisad kund är potentiella kunder som förmedlats från partners till WGR.

KUNDDATA
Kunddata avser kundinformation.

PROGRAM
Programmet behandlar partnerprogrammet för WGR där partners får tillgång till resurser och information för att möjliggöra försäljning.

INTERN INFORMATION
Med intern information avses ej publik information som delgetts partner i förtroende.

Partneransvar

2.1 Marknadsaktiviteter
Partner täcker själv alla eventuella kostnader i samband med partnerns marknadsföring och kommunikation till marknaden om WGR och företagets tjänster.

Partner bör aldrig marknadsföra på ett sätt som kan ge mottagaren intrycket att WGR ligger bakom eller är ansluten till marknadsföring ifråga på något sätt. Om du vill inkludera WGR i kampanjen måste godkännande från WGR inhämtas skriftligt.

Partner ska aldrig representera eller ge intryck av representation av WGR i media eller andra kanaler eller sammanhang.

Partner får inte utföra marknadsföring med material från WGR (logotyp, slogan och liknande) utan föregående samtycke.

Partner får inte genomföra marknadsföring baserat på WGR: s kampanjer, erbjudanden eller liknande. Om en partner har önskan att associera marknadsföring med WGR på detta sätt, måste samtycke ges. Detta inkluderar budgivning på nyckelord / ”nyckelord” som kan vara associerade med WGR varumärke ​​och liknande.

Partner måste alltid följa lagar, regler, branschstandarder och diskretion i marknadsföring. Aktiviteter i alla kanaler ska aldrig visas som ”spam” för kunder, inklusive även e-post som ”spam” till mottagare som inte har samtyckt till att ta emot sådana meddelanden.

Tillse till att personal hos Partner har tillräcklig kunskap om WGRs Tjänster, så att försäljningen av Tjänsten görs på ett bra sätt.

2.2 Partnerns informationsskyldighet
Partner ska alltid i förväg informera WGR om evenemang, aktiviteter eller annat som kan leda till förfaranden eller ansvar för WGR från tredje part.

2.3 Övriga villkor för partner
För att bli partner måste partnern ha fyllt i och skickat in ett ansökningsformulär för WGR Partnerprogram med all nödvändig information samt acceptera villkoren för programmet. Ansökan måste även godkännas av WGR. Om du har anmält dig som partner till WGR på din arbetsgivarens vägnar är det din arbetsgivare som kommer att visas som partner. Partner förstår och godkänner att det är en partner som ansvarar för sin egen prestation relaterad till alla delar av programmet. Partner förstår och godkänner WGRs hantering av information om partner och dess kunder.

2.4 Särskilda villkor
Partner kan ibland få marknadsmaterial från WGR för att marknadsföra tjänsten som en del av programmet.  Detta material får inte ändras utan skriftligt godkännande från WGR.

Provision och betalning

3.1 Provision
Som partner får du provision varje kvartal för all försäljning du genererar av WGR Direct butiker. Om kunden i framtiden väljer att uppgradera till ett annat e-handelspaket hos Wikinggruppen, exempelvis WGR Plus, så behåller du din provision oavsett. Observera att din provision oavsett paket räknas på Start 2.0 värdet.

1 – 5 butiker 20 % månatlig provision
6 – 15 butiker 25 % månatlig provision
16 – 25 butiker 28 % månatlig provision
26 – 50 butiker 32 % månatlig provision

3.2 Betalning
WGR betalar ut upparbetad provision till partner en gång per kvartal. Vid fel eller fel i betalning till en partner förbehåller WGR sig rätten att korrigera betalningen följande kvartal.

3.3 Övriga betalningsuppgifter
Alla intäkter och betalningar kan komma att granskas vid misstanke om bedrägerier och risker. Betalningar kan stoppas under granskningen.

Avtalsperiod och uppsägning av partnerskap

4.1 Kontraktsperiod
Avtalet träder i kraft så snart Partnern har godkänts av WGR i Partnerprogrammet och varar tills den avslutas i enlighet med punkt 4.2. Eventuella utestående provisioner kommer att betalas efter avtalets löptid, om inte särskilda omständigheter anger något annat.

4.2 Avslut
WGR kan när som helst, av vilket skäl som helst och utan anledning, säga upp avtalet med en partner med omedelbar effekt från det att partner har informerats om detta. Partner kan när som helst säga upp avtalet med WGR, av vilket skäl som helst och utan anledning med effekt från det att WGR har informerats om detta.

Bedrägeri eller annat oacceptabelt förhållande från en partner kan resultera i uppsägning av avtalet eller delning av avtalet. WGR förbehåller sig rätten att säga upp eller ändra avtalet i sin helhet till alla eller någon av sina samarbetspartners. Om en större förändring inträffar kommer alla berörda parter att få information via E-post från WGR inom rimlig tid.

Information
Varken WGR eller partner skall lämna ut eller på annat sätt delge intern information, dvs information av intern karaktär som lämnats i förtroende om den andra parten inte samtycker till detta skriftligen. Information om WGR som är publikt tillgänglig på wikinggruppen.se eller wikinggruppen.nu är det fritt fram att förmedla.

Godkännande
Genom att klicka i kryssrutan ”Jag har tagit del av och godkänner villkoren av Wikinggruppen” i ansökningsformuläret så accepterar partnern härmed alla villkor och bestämmelser som anges i detta avtal.


Vill du bli Wikinggruppen partner?
Läs mer här